LiveMSG

Regulamin

LiveMSG


§1 Definicje

REGULAMIN- spis punktów określających obowiązki, prawa i odpowiedzialność Partnera i firmy PHU Sebastian Szymański. Określa on treść umowy.

LIVEMSG, LIVEMSG.COM- serwis pośredniczący w sprzedaży przestrzeni reklamowej w internecie. Serwis jest własnością firmy PHU Sebastian Szymański. W kontekście umowy LiveMSG/LiveMSG.pl to firma PHU Sebastian Szymański.

UMOWA- zawierana jest pomiędzy Partnerem, a PHU Sebastian Szymański przy przystąpieniu do serwisu Livemsg.pl

PARTNER- niepełnoletnia lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ze stałym adresem zamieszkania w Polsce.

UŻYTKOWNIK- inaczej Partner

PANEL UŻYTKOWNIKA- Strona, na której po wpisaniu swoich danych wraz z wcześniej ustalonym kodem dostępu Partner może dokonywać zmian w niektórych aspektach prowadzenia usług pośrednictwa sprzedaży miejsca reklamowego.

KWOTA PRZEZNACZONA DO WYPŁAT- suma niezapłaconych należności za zakończone miesiące rozliczeniowe.

REJESTRACJA- proces wysłania swoich danych potrzebnych do podjęcia współpracy z PHU Sebastian Szymański przez Partnera. Przy rejestracji użytkownik zaznacza, że akceptuje poniższy regulamin. Przy rejestracji nawiązana zostaje umowa pomiędzy LiveMSG a partnerem.

FORMULARZ REJESTRACYJNY- Pola tekstowe oraz pole do akceptacji regulaminu, dzięki którym użytkownik zgłasza chęć do współpracy z serwisem LiveMSG.pl i nawiązuje z nim umowę.

KONTO- Login i hasło dające dostęp do panelu użytkownika

PRZESTRZEŃ REKLAMOWA- w przypadku usług pełnionych w serwisie livemsg.pl jest to dowolna przestrzeń na udostępnianych w internecie audycjach na żywo partnera.

TREŚCI PŁATNE- Wiadomości wykupowane do wyświetlenia na cele reklamowe do wyświetlenia w nadawanych na żywo audycjach video partnera.

SMS, PŁATNOŚĆ SMS- Płatność, która zachodzi poprzez wysłanie specjalnego sms'a o określonej treści.

PAYSAFECARD,PŁATNOŚĆ PAYSAFECARD,PSC - Płatność, za pomocą tymczasowego konta paysafecard.

AKTYWNY UŻYTKOWNIK – Użytkownik, który w ciągu ostatnich 31 dni otrzymał wypłatę od livemsg

AUDYCJA, LIVESTREAM - Wydarzenie video na żywo prowadzone przez partnera na serwisach do tego przeznaczonych.

§2 Postanowienia początkowe

1. Serwis LiveMSG.pl jest własnością PHU Sebastian Szymański z siedzibą w Legnicy przy ulicy Jankowskiego 3/8.

2. Serwis LiveMSG.pl pośredniczy w sprzedaży miejsca na cele reklamowe na livestreamach swoich partnerów. Udostępnia możliwość kupna płatnych wiadomości, które wyświetlają się na livestreamie razem z podaną przez klienta treścią.

3. Możliwości płatności oraz ceny za wykupienie płatnej wiadomości znajdują się na stronach naszych partnerów. Dla przykładu: "https://www.livemsg.pl/Example" .

4. Za udostępnienie kodu strony PHU Sebastian Szymański pobiera opłatę określoną w §7

5. Z jednego numeru telefonu można wykonać maksymalnie do 100zł płatności na stronie LiveMSG w ciągu dnia. Kolejne kwoty nie zostają naliczane.

6. Zabronione jest wykorzystywanie ewentualnych błędów w działaniu strony lub zmieniania jej treści w inny sposób niż oferowany przez panel użytkownika. Wszelkie próby naruszenia działania liveMSG.pl będą zgłaszane odpowiednim organom.

7. Usługi serwisu livemsg.pl działają tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.

8. Dane kontaktowe biura obsługi klienta oraz adres firmy znajdują sie w załączniku nr 1 regulaminu(na dole strony)§3 Regulamin

1. Regulamin określa działanie serwisu LiveMSG.pl.

2. LiveMSG zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.livemsg.pl/rules§4 Zawarcie umowy pomiędzy LiveMSG a Partnerem

1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy z livemsg.pl jest zarejestrowanie w tym serwisie konta.

2. Wszystkie podane dane w formularzu rejestracyjnym muszą być poprawne. Za wszelkie błędy z wprowadzonymi danymi, odpowiedzialność ponosi Partner.

3. Umowa zostaje zawarta w momencie rejestracji konta przez Partnera w serwisie LiveMSG.pl.

4. PHU Sebastian Szymański może zażądać od Partnera skanu dokumentu potwierdzenia tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. Negatywna weryfikacja wiąże się z zerwaniem umowy pomiędzy Partnerem i PHU Sebastian Szymański ze skutkiem natychmiastowym.§5 Zgoda partnera

1. Partner zgadza się na otrzymywanie wiadomości drogą mailową od LiveMSG zawierającą materiały reklamowe dotyczące firmy PHU Sebastian Szymański, spraw dotyczących współpracy pomiędzy LiveMSG i Partnerem oraz zmiany regulaminu.§6 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność partnera

1. Partner zobowiązany jest do oddania na rzecz PHU Sebastian Szymański przestrzeni reklamowej na swoich audycjach w serwisie do prowadzenia wydarzeń na żywo w celu zamieszczania na niej płatnych wiadomości. Partner sam ustala w jakiej formie wyświetli otrzymane płatne wiadomości.

2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za treści przedstawiane w swoich audycjach oraz za sposób wykorzystania płatnych wiadomości.

3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wykupione treści reklamowe.

4. Obowiązek rozporządzaniem treści płatnych pozostaje po stronie Partnera, a nie po stronie LiveMSG.

5. Partner może nie wyświetlić wiadomości, jeśli uzna że ta nie jest właściwa do wyświetlenia. Wiadomości wysłane wyświetla on(Partner) wedle własnego uznania.

6. Partner nie może w czasie trwania umowy używać treści, grafik oraz nazw firm konkurencyjnych względem LiveMSG.pl

7. PHU Sebastian Szymański zakazuje Partnerowi używania słów „donacja” lub „dotacja” w swoich audycjach(jeśli mowa jest o usługach LiveMSG),ponieważ serwis livemsg.pl zajmuje się tylko pośrednictwem sprzedaży miejsca reklamowego w internecie.§7 Wynagrodzenie za wyświetlanie wiadomości

1. Partner otrzymuje od PHU Sebastian Szymański wynagrodzenie(prowizje należną za wiadomości) za wyświetlane wiadomości określone w poniższych punktach.

2. Minimalne kwoty płatności sms(cenę za pojedynczego płatnego smsa) i płatności PSC mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Partnera w panelu użytkownika.

3. Partnerowi za każdą wiadomość zakupioną za pomocą płatności sms doliczana do panelu jest kwota:
0.46 * kwota netto wykonanej płatności sms
(czterdzieści dwie setne razy cena wykonanej płatności sms).
Prowizja PHU Sebastian Szymański wynosi 54% od kwoty netto wykupionej wiadomości.

4. Partnerowi za każdą wiadomość zakupioną za pomocą płatności paysafecard doliczana do panelu jest kwota:
0.825 * kwota netto wykonanej płatności paysafecard
(siedemdziesiąt setnych razy cena wykonanej płatności psc).
Prowizja PHU Sebastian Szymański za płatność paysafecard wynosi 17,5% od kwoty netto wykupionej wiadomości.

5. Partnerowi za każdą wiadomość zakupioną za pomocą płatności przelewem doliczana do panelu jest kwota:
0.95 * kwota netto wykonanej płatności przelewem
(dziewięćdziesiąt pięć setnych razy cena wykonanej płatności przelewem).
Prowizja PHU Sebastian Szymański za płatność paysafecard wynosi 5% od kwoty netto wykupionej wiadomości.

6. Miesiąc rozliczeniowy zaczyna się pierszego dnia miesiąca, a kończy ostatniego dnia danego miesiąca.

7. Kwota zebrana w serwisie LiveMSG.pl za płatności przelewem, wypłacana jest w terminie do 12 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

8. Kwota zebrana w serwisie LiveMSG.pl za płatności sms, wypłacana jest w terminie do 1 miesiąca i 12 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

9. Kwota zebrana w serwisie LiveMSG.pl za płatności paysafecard, wypłacana jest w terminie do 2 miesięcy i 12 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

10. Użytkownik dostaje jedną wypłatę środków miesięcznie do 12 dnia miesiąca, na którą składają się płatności przelewem, opóźniona wypłata środków z płatności sms oraz opóźniona wypłata środków z płatności paysafecard.

11. Wypłata określona w §7 ,punkcie 10 dochodzi do skutku, jeśli kwota przeznaczona do wypłaty z ubiegłego miesiąca rozliczeniowego zebrana na koncie Partnera przekroczyła próg 50zł. W przeciwnym razie kwota pozostaje na koncie LiveMSG partnera(możliwa do wypłacenia w kolejnych miesiącach, jeśli przekroczy 50zł), a pieniądze nie zostają przelane na konto bankowe Partnera w tym miesiącu rozliczeniowym.

12. Doręczenie rachunku lub faktury VAT (w przypadku płatnika VAT) jest warunkiem wypłaty kwoty na konto Partnera. Rachunek/FWaktura musi zostać dostarczona drogą internetową do 7 dni przed dniem wypłaty inaczej kwota będzie możliwa do wypłacenia po zakończeniu kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

13. W przypadku sprawdzania danych osobowych partnera przez PHU Sebastian Szymański, wypłata środków na konto nie zostanie wykonana. Zostanie odblokowana od razu po wysłaniu dowodu tożsamości

14. W przypadku stwierdzenia podania przez Partnera złych danych(Imie,nazwisko,adres zamieszkania) możliwość wypłaty zostaje wstrzymana aż do wyjaśnienia sprawy. W przypadku braku wyjaśnienia i ewentualnej korekty przez 30 dni od poinformowania Partnera, PHU Sebastian Szymański kasuje zebrane pieniądze na koncie Partnera(pieniądze trafiają na konto PHU Sebastian Szymański). Jeśli pieniądze zostały już wypłacone to PHU Sebastian Szymański podejmie kroki w celu odzyskania nienależnie wypłaconych pieniędzy.

15. W przypadku stwierdzenia korzystania z serwisu livemsg.pl w celu wyłudzeń lub innych zabronionych przez polskie prawo czynów, PHU Sebastian Szymański nie wypłaci Partnerowi naliczonych pieniędzy. Jeśli pieniądze zostały już wypłacone to PHU Sebastian Szymański podejmie kroki w celu odzyskania nienależnie wypłaconych pieniędzy.

16. PHU Sebastian Szymański przesyła pieniądze na numer rachunku podany w formularzu rejestracyjnym. Za błąd w podaniu numeru rachunku bankowego odpowiada Partner.

17. Użytkownik będący osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej musi dostarczyć wraz z pierwszym rachunkiem/fakturą kserokopie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dotyczy zarejestrowanych podatników VAT czynnych).

§8 Czas trwania umowy i rozwiązywanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony

2. Umowa może zostać zerwana w dowolnym momencie.

3. PHU Sebastian Szymański ma tydzień(od momentu zerwania umowy) na ewentualną wypłatę zgromadzonych środków(więcej w punkcie poniżej)

4. Jeśli kwota zebrana na koncie nie przekroczyła 50 zł w momencie złożenia wypowiedzenia, pieniądze nie zostaną wypłacone partnerowi. W przeciwnym razie PHU Sebastian Szymański dokonuje przelewu zgromadzonych środków na konto partnera.

5. W przypadku naruszenia regulaminu PHU Sebastian Szymański może zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym.§9 Płatności Paypal

1. Serwis LiveMSG.pl udostępnia partnerowi darmowe narzędzie do przyjmowania pieniędzy na swoje konto PayPal.

2. Pieniądze przesłane metodą PayPal nie są zapłatą za wynajem miejsca reklamowego na livestreamie partnera. Pieniądze przesłane metodą PayPal są darowizną na konto partnera.

3. Dokonywane płatności PayPal nie są dodawane do kwoty w panelu LiveMSG.pl.

4. Po stronie partnera leży rozliczenie się z pieniędzy otrzymanych przez PayPal.§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje uważa się przez obie strony za dostarczone, jeśli zostały wysłane na wskazany przy rejestracji konta adres email.

2. Nie istnieją dodatkowe ustne porozumienia umowne. Umowa nie może zostać przerwana ustnie ani ze strony partnera ani ze strony serwisu livemsg.pl

3. Jeżeli sytuacja nie została określona przez regulamin, należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Informuje się Partnera w/w umowy o obowiązku opodatkowania uzyskanych przychodów. Przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późń. Zm).

W przypadku wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania, przed uzyskaniem przychodów należy złożyć oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o wyborze tej formy opodatkowania.

5. W przypadku sporów, obie strony postarają się by rozwiązać je w sposób polubowny.

Akceptując regulamin zgadzasz się na wszystkie wyżej wymienione punkty umowyzałącznik nr 1:
Adres firmy i kontakt(biuro obsługi klienta):

PHU Sebastian Szymański
ul. Jankowskiego 3/8
59-220 Legnica
NIP: 691-16-69-142

tel. 692 080 342
email: livemsg.kontakt@gmail.pl